Nota de informare supraveghere video

GARANTA ASIGURARI S.A., persoana juridica romana, cu sediul in BUCURESTI / sector 1, Bdul Ion Mihalache nr.19-21, cod postal 0111071, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J/40/7688/06.10.1997, Cod Unic de Inregistrare 9827029, Autorizata de Comisia de Supraveghere a Asiguratorilor prin Decizia 27/31.10.2001 cu nr. de ordine in Registrul Asiguratorilor RA-020 / 10.04.2003, responsabil cu protectia datelor: dpo@garanta.ro, in vederea prestarii serviciilor de asigurare, colecteaza si prelucreaza datele, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Scopul prelucrarii prin mijloace video.

GARANTA ASIGURARI S.A. prelucreaza date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video in scopul monitorizarii accesului persoanelor in institutie, al asigurarii securitatii spatiilor si bunurilor institutiei, precum si al sigurantei persoanelor aflate in sediul institutiei. GARANTA ASIGURARI S.A. utilizeaza sistemul de supraveghere video pentru asigurarea sigurantei si securitatii sediilor companiei ( Sediul central si Agentiile ). Intrucat prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video are un caracter obligatoriu, refuzul persoanei de a furniza datele respective determina anularea accesului acesteia in sediul GARANTA ASIGURARI S.A. sau in agentiile GARANTA ASIGURARI S.A.

Temeiul legal al prelucrarii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in domeniu:

 • Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – RGPD);
 • Legea 190/31 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

Transparenta si informare.

GARANTA ASIGURARI S.A. furnizeaza persoanelor care intra in zona supravegheata video informatiile prevazute de art. 13 din Regulamentul general privind protectia datelor cu caracter personal. In acest sens, informatiile prevazute la art. 13 din RGPD, avand alaturata pictograma aferenta, sunt aduse la cunostinta persoanelor vizate in mod clar si permanent, prin intermediul unui afis ″Atentie! Zona supravegheata video″ postat in locurile monitorizate, pozitionat la o distanta rezonabila de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel incat sa poata fi vazut de orice persoana.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video.

Informatiile inregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizarii de catre GARANTA ASIGURARI S.A. in scopul asigurarii securitatii spatiilor si bunurilor institutiei, precum si al sigurantei persoanelor aflate in sediul institutiei si sunt puse la dispozitia organelor judiciare si a altor institutii abilitate de lege sa solicite aceste informatii, la cererea expresa a acestora. Orice activitate de transfer si dezvaluire a datelor personale catre terti va fi documentata si supusa unei evaluari riguroase privind necesitatea comunicarii si compatibilitatea dintre scopul in care se face comunicarea si scopul in care aceste date au fost colectate initial pentru prelucrare (de securitate si control acces). In aceste cazuri va fi consultat si Responsabilul cu protectia datelor desemnat la nivelul operatorului de date. Imaginile inregistrate prin intermediul sistemului de supraveghere pot fi puse la dispozitia organelor judiciare, la cererea expresa a acestora. Datele dumneavoastra cu caracter personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video NU vor fi transferate in strainatate.

Durata de stocare.

Durata de stocare a datelor obtinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proportionala cu scopul pentru care se prelucreaza datele, astfel ca imaginile sunt stocate pentru o perioada care nu depaseste 30 de zile, cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea perioadei de stocare datele se sterg prin procedura automata in ordinea in care au fost inregistrate. In cazul producerii unui incident de securitate, precum si in cazuri temeinic justificate, durata de pastrare a materialului filmat relevant poate depasi limitele normale in functie de timpul necesar investigarii suplimentare a incidentului de securitate.

Drepturile persoanei vizate.

GARANTA ASIGURARI S.A. garanteaza ca asigura respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Informarea persoanelor vizate se realizeaza in mod clar si permanent prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficienta si localizat in zona supravegheata, astfel incat sa semnaleze existenta camerelor de supraveghere si pentru a comunica informatiile esentiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizata are urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces,
 • dreptul la rectificare,
 • dreptul la stergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″),
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii,
 • dreptul la portabilitatea datelor,
 • dreptul la opozitie,
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus persoana vizata trebuie sa transmita a cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata (conform modelului prezentat la sectiunea Cereri privind exercitare drepturi) la adresa:

GARANTA ASIGURARI SA

BUCURESTI / sector 1, Bdul Ion Mihalache nr.19-21, Cod postal 011107
e-mail:dpo@garanta.ro

sau poate depune cererea personal fie la sediul GARANTA ASIGURARI S.A., fie la una dintre agentiile noastre.

De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protectia datelor, persoana vizata are dreptul de a depune plangere (art. 77) la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau de a se adresa justitiei (art. 79).